คลินิกสุขภาพเพศ ดูแลทุกมิติ เพื่อเพศที่หลากหลาย

ข่าวสุขภาพวันนี้

การเปิดกว้างเรื่อง ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ทำให้ปัจจุบัน มีคลินิกสุขภาพเพศ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรพ.รัฐและเอกชน

ข้อมูลจากการ โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะ และลดช่องว่างในการเข้าถึงบรการสุขภาพของคนข้ามเพศในประเทศไทย” (Transgender Health Access Thailand : T-HAT) เผยว่า คนข้ามเพศ เป็นกลุ่มที่มีความต้องการบริการด้านสุขภาพเพื่อการข้ามเพศที่เฉพาะและแตกต่าง ซึ่งการเข้าถึงบริการต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อความรู้สึกถึงการมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง เช่น ต้องการการปรึกษา การใช้ฮอร์โมนเพื่อการปรับสรีระ และ/หรือการผ่าตัดยืนยันเพศ ฯลฯ ปัจจัยสำคัญของการส่งเสริมการมีสุขภาวะของคนข้ามเพศที่สำคัญอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่

การเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องสุขภาวะและตัวตนของคนข้ามเพศ
การมีระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ไม่กำหนดบริการที่รองรับเพียง 2 เพศ คือ หญิงกับชาย ที่จะทำให้คนข้ามเพศไม่รู้สึกแปลกแยก
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ หากต้องการเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสำนึกทางเพศ
และเข้าถึงหน่วยบริการที่มีอยู่อย่างครอบคลุมพื้นที่

คลินิกสุขภาพเพศ เพื่อเพศที่หลากหลาย

ปัจจุบัน พบว่า ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการเปิดคลินิกสุขภาพเพศ เพื่อเพศที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ คลินิกสุขภาพเพศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , Si-PRIDE คลินิกเพศหลากหลาย รพ.ศิริราช , คลินิกสุขภาพเพศธรรมศาสตร์ , คลินิกสุขภาพเพศ – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , คลินิกสุขภาพบุคคลข้ามเพศ” (TW Clinic) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มี คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร ข้อมูลพบว่า ในอดีตกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender People) หรือผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดมักพบเจอกับข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ไม่ได้รับการแนะนำการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันกลุ่มคนข้ามเพศ มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์เพิ่มมากยิ่งขึ้น สังคมไทยให้การยอมรับเรื่องเพศโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้น การติดต่อหรือเข้ารับการปรึกษาปัญหาเรื่องเพศเป็นเรื่องเปิดเผยมากขึ้นกว่าในอดีต อีกทั้ง ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือปัญหาฮอร์โมนเพศ และการเปลี่ยนแปลงในสตรีเมื่อถึงวัยหมดระดูเองก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ใกล้ตัวและหลายคนประสบมาโดยตลอด แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> แนะสังเกตสัญญาณเตือนโรคมะเร็งหัวใจ หากพบอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์